Namazda Okunan Dualar ve Anlamları

1-Sübhaneke Duası ( Namaza ilk başlama duasıdır. Besmelesiz okunur.)
Sübhaneke’llahümme vebihamdik. Vetebarekesmük. Veteâla Ceddük. [Ve celle senâük] Vela ilahe ğayrük. (Parantez içindeki sadece cenaze namazında okunmaktadır.)
Anlamı;Allah’ım. Sen eksik sıfatlardan münezzehsin. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adına mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur.
2-Ettehiyyatü (Peygamber Efendimiz (SAV) miraca yükseldiğinde Allah teala ile yaptığı konuşmadır.)
Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.
Anlamı;Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah!a mahsustur. Ey Peygamber!Selam ve Allah’ın rahmetiyle bereketleri sana olsun. Selam bizlere ve Allah’ın salih kullarına olsun. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve resuludur.
3-Allahumme Salli ve Barik Duaları (Tahiyyatta okunur.)
Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.
Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd
Anlamı;Allah’ım!Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle ve şerefini yücelt. Tıpkı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi…Şüphesiz övülmeye layık olan yalnız Sensin, şan ve şeref sahibi de Sensin.
Allah’ım!Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. Tıpkı İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi…Şüphesiz övülmeye layık olan yalnız Sensin, şan ve şeref sahibi de Sensin.
4-Rabbena Duası (Tahiyyatta okunur.)
Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
Anlamı;Rabbimiz!Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.
5-Rabbenağfirli Duası (Rabbena Duasının arkasından okunur.)
Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.
Anlamı; Rabbimiz!Beni anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla.
6-Kunut Duaları (Vitr namazında 3.rekatta okunur)
Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.
Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık.
Anlamı;Allah’ım .Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nümetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni terk ederiz.
Allah’ım. Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

  • Site İçi Yorumlar
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478